Menu +

Search Posts

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ประเทศไทย สกลนคร

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ประเทศไทย สกลนคร
Business English
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ 08 8990 5515

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ประเทศไทย สกลนคร

เราเข้าใจดีว่าในแต่ละธุรกิจ แต่ละองกรค์ มีความแตกต่างกันทั้ง โครงสร้าง รูปแบบการบริการและความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยอมแตกต่างเช่นกัน จุดมุ่งหมายของเราคือการจัดทำคอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจที่เหมาะสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท ซึ่งไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นแบบใด เราสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้แน่นอน

บริการให้คำปรึกษาก่อนตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษกับเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ฟรี 100%)
•ประเมินความต้องการและความสะดวกด้านเวลาของผู้เรียน
•จัดทดสอบวัดระดับ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
•กำหนดเนื้อหาในหลักสูตรภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับผู้เรียน
•สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์
เราเชื่อว่าวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการสอนแบบ ตัวต่อตัว และเราตระหนักว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับทุกคน เราจึงต้องจัดโปรแกรมการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนให้มากที่สุด ทั้งในด้านความสะดวกเรื่องเวลา สถานที่ และนำเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ สูงสุด โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เรียน เองเป็นหลัก

•แนวคิดในการจัดชั้นเรียน ของเราก็คือ ใน 1 ชั้นเรียน ควรมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษที่คล้ายคลึงกัน ในกรณีที่มีผู้เรียน 15 -20 คน เราจะเพิ่มผู้สอนอีก 1 ท่าน สำหรับสถานที่เรียน นั้นสามารถใช้ สถานที่ทำงานของคุณเอง หรือจะมาเรียนกับห้องเรียนของเราก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน ส่วน เนื้อหาในหลักสูตร มุ่งเน้นการสร้างความมั่นใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ รูปประโยค และคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการเขียนเชิงธุรกิจและทักษะการเจรจา ติดต่อกับลูกค้าและอื่น ๆ
•เราให้บริการสอนแบบตัวต่อตัว และสอนแบบกลุ่มเล็ก ๆ มุ่งเน้นเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนต้องการจริงๆ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับหน่วยงาน และฝ่ายบริหาร รวมทั้งด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การเงินและการบัญชี, การขายและการตลาด หรือสำหรับบุคลากรทั่วไป

ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ประเทศไทย, เรียนภาษาอังกฤษในสกลนคร